Za uszczerbek na zdrowiu należy się odszkodowanie z polisy OC

Z OC sprawcy wypadku samochodowego, osoby poszkodowane i ich rodziny mogą otrzymać maksymalnie 1,5 mln euro. Opisujemy, w jaki sposób i w jakich przypadkach można uzyskać takie odszkodowanie.
23
cze
2013
Marek Wyszkowski

W 2006 roku sąd nakazał PZU wypłatę 1,5 mln zł wdowie, która w wypadku straciła świetnie zarabiającego męża. Wysokie odszkodowania z polisy OC można dostać m.in. za uszczerbek na zdrowiu, urazy psychiczne i ból.

ręka w gipsieZ polisy OC sprawcy wypadku samochodowego, osoby poszkodowane i ich rodziny mogą otrzymać maksymalnie 1,5 mln euro. W ramach tego limitu można domagać się wypłaty za powypadkowe problemy zdrowotne i utratę osoby bliskiej.

Jak uzyskać pieniądze?

Pierwszym krokiem do otrzymania pieniędzy jest złożenie wniosku (roszczenia) do ubezpieczalni. Należy w nim bardzo dobrze określić i uzasadnić swoje oczekiwania finansowe. Bowiem w razie sporu, trzeba będzie udowodnić swoje racje przed sądem. W wielu przypadkach, jest to jedyna droga do uzyskania należnych świadczeń. W międzyczasie można inkasować zaliczki na poczet przyszłego odszkodowania.

Zaliczki na koszty leczenia, rehabilitacji i opieki

W trakcie wyjaśniania okoliczności i następstw wypadku, poszkodowany może dostawać pieniądze od ubezpieczyciela. Zaliczki mogą być wypłacane pomimo toczącego się postępowania prokuratorskiego i leczenia ofiary.

art. 444 par. 1 K.C. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Comiesięczna renta lub okresowa refundacja kosztów (konieczne zbieraj rachunki) przydaje się w powrocie do normalnego życia. Zwłaszcza, gdy regularnie ponosi się wydatki na prywatne konsultacje lekarskie, zakup leków i zabiegi rehabilitacyjne. Refundacja obejmować może także koszty niezbędnych dojazdów, opieki nad chorym i dostosowania mieszkania do potrzeb inwalidy. Jednak roszczeń możliwych do wyegzekwowania z OC może być więcej.

Renta wyrównawcza za pogorszenie sytuacji życiowej

Utrata zdolności do pracy i spadek dochodów, równie dobrze jak uszczerbek na zdrowiu, upoważniają do ubiegania się o odszkodowanie. Dochodzić go mogą sam poszkodowany, jak i rodzina ofiary śmiertelnej. Wypłaty domagać się można od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie powinno wyrównać straty związane z pogorszeniem sytuacji życiowej.Innymi słowy ma ono zniwelować różnicę pomiędzy obecnym i przyszłym stanem majątkowym.

Renta wyrównawcza musi odnosić się do rzeczywistej sytuacji finansowej poszkodowanych. Zatem jej wysokość nie może być uzależniana od średniego poziomu wynagrodzenia w gospodarce.

art. 444 par. 2 K.C. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Zadośćuczynienie za krzywdy psychiczne i fizyczne

Ból, cierpienie fizyczne i psychiczne nie mają charakteru materialnego i nie zawsze bezpośrednio wynikają z uszczerbku na zdrowiu. Pomimo tego, poszkodowany ma prawo domagać się ich finansowego zadośćuczynienia od sprawcy wypadku. Świadczenie to stanowi pewną formę złagodzenia doznanych krzywd. Do oszacowania jego wysokości, należy wziąć pod uwagę: stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, długość okresu choroby, cierpień, leczenia i rehabilitacji, miejsce zamieszkania, wiek i płeć poszkodowanego, a także ograniczenie możliwości realizacji planów na przyszłość (zawodowych, rodzinnych). Takie zadośćuczynienie przysługuje nie tylko poszkodowanemu. Rodzina ofiary śmiertelnej wypadku za swoje cierpienia także może domagać się rekompensaty.

Autor: Marek Wyszkowski

GD Star Rating
loading...
Ocena artykułu: 2.9/5 (Ilość ocen: 7)
oświadczenie