Ubezpieczenie do Czech

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Koszt polisy turystycznej do Czech może być bardzo różny i wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za jeden dzień. Dużo zależy od sum ubezpieczenia, wieku turysty oraz wybranych klauzul. O tym, jakie warunki polisy będą optymalne, decyduje cel wyjazdu, ponieważ inne ubezpieczenie przyda się turyście odwiedzającemu Pragę, a inna osobie wybierającej się w czeskie góry. O czym zatem warto pamiętać kupując ubezpieczenie do krainy krecika i knedliczków?

Rekomendowany zakres ochrony

Wyjeżdżając nawet za najbliższą granicę, zawsze warto rozważyć wykupienie polisy turystycznej, która zabezpieczy np. przed kosztami transportu do kraju w razie ciężkiego wypadku. Jadąc zaś w czeskie góry, posiadanie dodatkowego ubezpieczenia jest praktycznie koniecznością, ponieważ jej brak może skutkować koniecznością opłacenia akcji poszukiwawczej lub ratunkowej. Poniżej przedstawiamy rekomendowany zakres ubezpieczenia turystycznego do Czech, dzięki któremu można liczyć na pełną ochronę ubezpieczeniową praktycznie w każdym przypadku.

Koszty Leczenia 100 000 PLN
– w tym także transport medyczny do Polski oraz koszty akcji ratowniczej, szczególnie w przypadku wyjazdu w góry
OC 70 000 PLN
NNW 20 000 PLN
Uwzględnij możliwe ryzyka
  • ubezpieczenie bagażu – Wartość wg. potrzeby zgodna z wartością bagażu. Sprawdź czy obejmuje utratę bagażu w wyniku rozboju
  • sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka – O ile zamierzasz je uprawiać
  • klauzula alkoholowa – O ile zamierzasz próbować dużo Czeskiego piwa 🙂

Koszty leczenia (KL) w ubezpieczeniu turystycznym obejmują wydatki związane z wizytami lekarskimi, zakupem środków medycznych, a także koszty akcji ratowniczych, np. w górach. W większości przypadków zalecić można, aby suma ubezpieczenia KL wynosiła przynajmniej 100 000 złotych, a w przypadku turystyki górskiej lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka, czy też sportów ekstremalnych koniecznie zawrzeć stosowne klauzule. Należy bowiem pamiętać, że w takich przypadkach koszt akcji ratowniczej może wynieść nawet kilkanaście tysięcy euro.

Dobrze jest także wybrać polisę NNW, której suma ubezpieczenia wynosi co najmniej 20 000 złotych, dzięki czemu uzyska się środki do uruchomienia w razie uszczerbku na zdrowiu, a także OC na przynajmniej 70 000 złotych, które przyda się, jeśli w czasie pobytu w Czechach wyrządzi się nieumyślną szkodę osobie trzeciej.

Powyższe kwoty są orientacyjne, a optymalne sumy ubezpieczenia oraz klauzule powinny być zależne od celu danego wyjazdu. Należy mieć również świadomość, że ubezpieczenia turystyczne poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych mogą się od siebie różnić np. pod względem wyłączeń, oraz maksymalnych sum ubezpieczeniowych. Wszystkie informacje na temat oferty znaleźć można w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych. Czytając OWU, należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Czech

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne do Czech?

Wybierając się do Czech, należy mieć świadomość, że służba zdrowia jest tam częściowo płatna. Oznacza to, że za skorzystanie z jakiejkolwiek państwowej opieki medycznej będzie trzeba ponieść pewien, zwykle mały, wydatek.

Zamek Karlštejn (foto: pixabay).

Koszt zwykłej wizyty lekarskiej w dniu pracującym w przeliczeniu na złotówki wynosi około 5zł. Każdy dzień w szpitalu to już wydatek około 16 zł. Drobne opłaty są wnoszone za praktycznie wszystkie usługi medyczne takie jak wezwanie karetki, czy też wystawienie recepty. Warto przyjrzeć się systemowi medycznemu panującemu w Czechach, także dlatego, że być może i polska służba zdrowia w najbliższych latach pójdzie śladem południowych sąsiadów i również wprowadzi małe opłaty za korzystanie z publicznych usług medycznych.

Przed podróżą do Republiki czeskiej warto wyrobić sobie EKUZ. Trzeba jednak pamiętać, że tamtejsze służby medyczne traktują obcokrajowców, tak samo jak Czechów i za każdą usługę medyczną będzie trzeba wnieść częściową opłatę, zgodną z panującym tam cennikiem.

    Posiadanie EKUZ w Czechach ograniczy do minimum koszty wielu świadczeń medycznych, jednak, w przeciwieństwie do dobrej polisy turystycznej, nie zabezpieczy przed innymi medyczniki kosztami:
  • Transportu np. ciężko rannej osoby do Polski,
  • Wizyt u prywatnych lekarzy, a warto tutaj pamiętać, że w licznych ośrodkach turystycznych skorzystać można z wyłącznie prywatnej opieki medycznej1,
  • Kosztów ratowniczych w górach – wydatki związane z ratownictwem górskim w Czechach obciążają ratowaną osobę, o ile nie posiada ona odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, które pokryje także koszty związane z akcją poszukiwawczą np. osoby, która zaginęła w czasie lawiny śnieżnej,

EKUZ w żadnym stopniu nie zapewni także ochrony przed ryzykami niezwiązanymi bezpośrednio z ochroną zdrowia, czyli np. utratą bagażu, odwołaniem wycieczki czy też szkodami wyrządzonymi osobom trzecim. Między innymi dlatego warto zakupić ubezpieczenie do Czech, ale nie tylko.

Cierpiąc na chorobę przewlekłą, można również zawrzeć odpowiednią klauzulę która pomoże nam finansowo w razie zaostrzenia objawów. Definicja choroby przewlekłej może się zaś nieco różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, a na przykład w OWU Generali jest charakteryzowana jako:

Choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia;2

Warto też zauważyć, że wielu Polaków, szczególnie tych mieszkających na południu naszego kraju, wybiera się do Czech właśnie w celu wizyty lekarskiej. Kolejki do wielu czeskich lekarzy są bowiem często znacznie mniejsze, a poziom obsługi wyższy niż w Polsce. W dodatku taka wizyta zostanie w pełni zrefundowana przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli tylko dopełni się kwestii formalnych, a dane świadczenie lekarskie jest gwarantowane przez NFZ. Należy przy tym pamiętać, że wybierając się do Czech, w celach medycznych także warto rozważyć wykupienie odpowiedniej polisy.

Ryzyka a zakres polisy

Bezpieczeństwo i ubezpieczenie bagażu oraz gotówki

Pod względem bezpieczeństwa w Czechach panuje sytuacja bardzo zbliżona do tej, którą spotykamy w Polsce. U naszych południowych sąsiadów 69% mieszkańców deklaruje, że czuje się bezpiecznie na ulicy w porze nocnej, podczas gdy w kraju nad Wisłą jest to 66%, a średnia dla krajów OECD wynosi 69%3. Podobnie jak w Polsce, tak i w Czechach ryzyko ataku terrorystycznego uważane jest za niskie. W związku z tym nie warto dopłacać za tzw. klauzulę nieoczekiwanej wojny lub aktu terrorystycznego4.

Wybierając się zagranicę, w tym do Czech należy jednak pamiętać, że turyści często bywają celem dla złodziei. Z tego powodu należy zachować czujność, szczególnie w hotelach, ośrodkach turystycznych, czy też środkach komunikacji. Przede wszystkim jednak warto ubezpieczyć swój bagaż, na sumę ubezpieczenia wynoszącą np. tyle ile wynosi jego wartość. Przed zawarciem ubezpieczenia należy jeszcze sprawdzić wykluczenia związane z ubezpieczeniem bagażu, może się bowiem okazać, że dana polisa nie będzie chronić np. przed skradzeniem sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, czy też biżuterii. W tym celu należy przeczytać sekcję w OWU dotyczącą wykluczeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W zakresie ubezpieczenia turystycznego należy mieć także świadomość, że każde skradzenie bagażu należy bezzwłocznie zgłosić na policję, ponieważ w innym przypadku ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Ubezpieczenie assistance

Zawierając ubezpieczenie turystyczne, należy też zwrócić uwagę na assistance, który może się znacznie się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranego wariantu. Dobry assistance może zaś zapewnić np. pomoc prawną albo też transport osoby bliskiej na miejsce w przypadku znalezienia się w szpitalu.

Klauzula alkoholowa

Dzban Czeskiego piwa (foto: pixabay).
Turyści planujący w Czechach spożywać np. słynne czeskie piwo powinni także sprawdzić, czy ich polisa turystyczna obejmuje zdarzenia, które miały miejsce pod wpływem alkoholu. Znaczna większość towarzystw ubezpieczeniowych zastrzega bowiem, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje żadnych zdarzeń w przypadku osób będących pod wpływem alkoholu. Inne zaś mogą zapewniać ochronę nawet osobom nietrzeźwym, jednak wyłącznie po zawarciu tzw. klauzuli alkoholowej.

Klauzulę alkoholową można zawrzeć w takich towarzystwach ubezpieczeniowych jak np. Allianz, Compensa, Generali, czy też InterRisk.

Klauzula sportów ekstremalnych i podwyższonego ryzyka

Jeśli w Czechach zamierza się uprawiać sporty ekstremalne lub podwyższonego ryzyka to koniecznie należy zawrzeć odpowiednią klauzulę. Zalicza się do nich np. narciarstwo pozatrasowe czy wspinaczkę. Dokładny wykaz dyscyplin uważanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe za ekstremalne lub podwyższonego ryzyka znaleźć można w OWU.

Obowiązkowe OC dla kierowców

Pod względem wskaźnika ilości tragicznych wypadków drogowych w odniesieniu do liczby mieszkańców sytuacja w Polsce jest niemal identyczna z tą w Czechach, a w obu krajach dochodzi do relatywnie dużej ilości śmiertelnych wypadków drogowych. 5

Przepisy ruchu drogowego w Czechach są także podobne do polskich, choć występują pewne różnice, a np. po autostradach można jechać maksymalnie 130 km/h. Poruszanie po autostradach jest także odpłatne. W Czechach akceptowane jest polskie OC samochodu i nie trzeba ze sobą zabierać tzw. Zielonej Karty, a praktycznie każda polisa AC zawarta w Polsce obejmuje swym zasięgiem szkody powstałe na terytorium Czech.

W ramach assistance polisy turystycznej można zaś liczyć np. na kierowcę zastępczego, jeżeli z powodów zdrowotnych nie jest się w stanie dalej prowadzić pojazdu. Taką pomoc oferuje np. Generali:

W przypadku gdy stan zdrowia Ubezpieczonego na skutek nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku, potwierdzony pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, nie pozwala mu na prowadzenie pojazdu samochodowego (którym wcześniej odbywał podróż) w czasie powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego, a w podróży zagranicznej nie towarzyszy mu żadna osoba posiadająca prawo jazdy, Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty związane z kierowcą zastępczym. Koszty te pokrywane są do równowartości 1000 euro. (…)6

O czym jeszcze pamiętać wyruszając do Czech?

Granicę polsko – czeską można przebyć bezproblemowo pieszo, samochodem, pociągiem, czy też samolotem. W tym celu należy ze sobą zabrać paszport lub dowód osobisty. Jeżeli jednak w Republice Czeskiej zamierza przebywać się dłużej niż 90 dni, to w ciągu pierwszych 30 dni należy zgłosić się na posterunek ds. cudzoziemców. (1)

Walutą obowiązującą w Czechach jest korona, którą można nabyć w licznych kantorach, czy też punktach bankowych. Koszty życia u naszych południowych sąsiadów są nieco wyższe niż w Polsce, jednak niektóre produkty, takie jak np. piwo można kupić znacznie taniej.

W północnych rejonach Czech porozumieć można się nawet po polsku, trzeba jednak uważać, ponieważ wiele czeskich słów ma zupełnie odmienne znaczenie od polskich. W ośrodkach turystycznych porozumieć można się także po angielsku. Dobrym pomysłem może być jednak zawarcie ubezpieczenia do Czech które obejmuje pomoc tłumacza.

Kiedy zaś w podróż do Czech wybiera się z biurem podróży, które zapewnia ubezpieczenie turystyczne, także należy zachować czujność, ponieważ często zdarza się, że polisy z biura turystycznego mają ograniczony zakres i niskie sumy ubezpieczenia. Dlatego też jeszcze przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić jaka polisa jest zapewniana przez takie biuro, pamiętając o tym, że biuro ma obowiązek jej przedstawienia.

W razie wypadku lub innej groźnej sytuacji tak jak w Polsce należy zadzwonić pod numer telefonu: 112. Warto mieć także cały czas przy sobie polisę, co w razie konieczności ułatwi zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kup ubezpieczenie

Artykuły